Instytut Polski
w Kijowie
  ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ МУЗЕЙ
ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
ЄВРЕЇВ БУКОВИНИ
 
Stowarzyszenie
„Studnia Pamięci”


пам'ять про євреїв
Центрально-Східної Європи
вустами неєврейських очевидців


Pamięć o Żydach
Europy Środkowo–Wschodniej
w relacjach nieżydowskich świadków


    • ДРАЧИНЦI • НЕПОЛОКIВЦI • ВЕЛИКИЙ КУЧУРIВ • СТАРА ЖАДОВА • ТОПОРIВЦI • НИЖНI СТАНIВЦI • ВЕРХНI СТАНIВЦI • Szczebrzeszyn • Izbica • Bzowiec • Złojec     Szczebrzeszyn
Szczebrzeszyn. Widok na miasto.
Щебжешин. Погляд на місто.

   SZCZEBRZESZYN posiada prawa miejskie od 1352 roku (nadane przez Kazimierza Wielkiego); w czasie reformacji miasto było ośrodkiem kalwińskim. Ścierały się tutaj różne kultury i religie: katolicy, żydzi, kalwini, arianie. Najstarsza wzmianka o Żydach w Szczebrzeszynie pochodzi z 1507 roku.
   Najdawniejsza zabudowa Szczebrzeszyna była drewniana. Jedynymi budowlami murowanymi w XVII wieku były: zamek, a właściwie dom wzniesiony na jego miejscu, dwa kościoły, kaplica, cerkiew i synagoga.
   1648-1649 Powstanie Chmielnickiego: spalenie synagogi. Wydarzenia te opisał i wydał drukiem w 1650 roku Meir ben Szmuel. 1659 – Jan Zamoyski zezwala na wybudowanie synagogi w miejscu zniszczonej świątyni. Zbudowana w stylu renesansowym z fryzem arkadowym, nakryta łamanym dachem polskim.
   W 1701 odbyła się sesja Sejmu Czterech Ziem (Waad). W 1765 roku w Szczebrzeszynie zamieszkiwało 444 Żydów.
   1833 r. urodziła się babka Isaaka Bashevisa Singera, pisarza, laureata Nagrody Nobla – Tema Blima Szejner.
   Pod koniec tego stulecia Szczebrzeszyn stał się ważnym ośrodkiem chasydyzmu. W latach 80. osiadł tu cadyk z Jaworowa – Elimelech Hurwicz.
   Rok 1939 - Niemcy zajęli Szczebrzeszyn. Pierwszy większy przypadek prześladowania ludności żydowskiej. Rozbijanie i rabowanie sklepów, wartościowego mienia, plądrowanie domów, bicie Żydów. Spalenie synagogi i okolicznych domów żydowskich. Niemcy zakazali gasić pożaru. Zarządzenie władz niemieckich zobowiązujące Żydów do noszenia białych opasek z żółtą gwiazdą Dawida i brania udziału w przymusowych robotach na rzecz hitlerowskich Niemiec.
   Marzec 1940 – rejestracja Żydów w wieku od 12 do 60 lat.
   Do końca listopada 1942 r. z miasta wywieziono (głównie do obozu zagłady w Bełżcu) ponad 900 Żydów, a około 3500 zabito w domach, na ulicy i miejscach kaźni na kirkucie i żwirowni na Szperówce.
   1943 – wysiedlenie Polaków i Ukraińców ze Szczebrzeszyna i okolicznych wsi. Do tego czasu zakończyła się już praktycznie akcja eksterminacji Żydów; pozostali tylko nieliczni, ukrywający się u polskich rodzin na wsi). Rozpoczęło się osiedlanie kolonistów niemieckich i germanizacja terenu.
   1944 - do miasta wszedł zwiad radziecki, a wkrótce potem oddziały 9. pułku AK .
   1955-1965 – odbudowa synagogi.
   1991 – wmurowanie tablicy pamiątkowej i pomnika na cmentarzu żydowskim przez Izraelskie Towarzystwo Żydów Szczebrzeszyńskich.===================================

Szczebrzeszyn
Szczebrzeszyn. Božnica.
Щебжешин. Синагога.

   ЩЕБЖЕЧИН здобув права міста від 1352 під час Реформації, місто було центром кальвінізму. Зіткнулися тут різні культури і релігії: католики, євреї, кальвіністи, аріани. Найперша згадка про євреїв в Щебжешині датується 1507 р.
   Найстаріша будівля Щебжешину була дерев'яною. Єдині цегляні будівлі в сімнадцятому столітті були : замок , а точніше будинок, побудований на його місці, два костьолу, каплиця, церква і синагога .
   Під час повстання Хмельницький у 1648-1649 р. : спалення синагоги. Ці події описані і надруковані в 1650 році Меїром бен Шмуелем. 1659 - Ян Замойський дозволив побудувати синагогу на місці зруйнованого храму. Вона була відобудована в стилі ренесанс з аркадами фриза, покрита польським мансардним дахом .
   У 1701 р. у Щебжешині відбулося засідання Ради Чотирьох Земель (Ваад). У 1765 році серед населення Щебжешина було 444 єврея.
   У 1833 р. тут народилася бабуся Ісаака Башевиса Зінгера - письменника, лауреата Нобелівської премії - Тема Блима Шейнер.
   Наприкінці цього століття Щебжешин став важливим центром хасидизму. У 80-ті роки тут оселилися цадик з Яворова - Елімелех Гурвіц.
   Рік 1939 - Німеччина окупувала Щебжешин. Перший великий випадок переслідування єврейського населення. Розбій, пограбування магазинів , цінного майна , грабунки будинків, побиття євреїв. Спалювання синагог та єврейських будинків поблизу. Німці забороняють гасити пожежи. Новий порядок німецької влади , що вимагають від євреїв носити білі пов'язки з жовтою зіркою Давида і брати участь в обов'язкових роботах для нацистської Німеччини.
   Березень 1940 - реєстрація євреїв у віці від 12 до 60 років.
   До кінця листопада 1942 року були вивезені з міста (в основному в табір смерті Белжець) більше 900 євреїв, і близько 3500 були вбиті в своїх будинках, на вулицях і в місцях тортур на цвинтарі та гравійному кар'єрі на Szperówce.
   1943 - вигнання поляків і українців з Щебжешина і навколишньої місцевості. До цього були винищені майже всі євреї, залишилися лише одиниці, що переховувались у польських сімей у сільській місцевості. Натомість стали селитися німецькі колоністи. Почалася германізація області.
   1944 – в місто увійшли радянські розвідники, а незабаром вояки Армиї Крайової.
   1955-1965 - реконструкція синагоги.
   1991 - встановлення меморіальної дошки і пам'ятника на єврейському кладовищі за сприяння ізраїльської асоціації вихідців з Щебжешину.

/ Інформація з Wiki та з сайту "Virtual Shtetl" /